Augusti enligt bondepraktikan

»OM Solen skijner klaar effter sin Art/
På Wårfrudagh Himmelsfärd/          15. Aug.
Thet låter sigh för itt godt Tekn lyda/
Förty thet wil myckit godt Wijn betyda.

Päder bleff bunden medh lånkior hardt/
Effter honom kommer Lauriz snart/
Och tå bleff Maria ther näst/
Uthi Himmelen wår HErres Gäst/
Och Bartholomæus then gode Man/
Christi Troo kungiorde han.»


Augustus, kallades förr för Sextilis, som betyder ‘det sjätte’, eftersom denna månad var den sjätte i det gamla Romerska, men den åttonde i det Julianska året. Namnet byttes emellertid ut mot Augustus till åminnelse av kejsar Augustus. Det svenska namnet ”Skördemånad” kommer naturligtvis av att sädesskörden pågår för fullt under denna månad.

sida_bondepraktikan-augusti-kraftfangst

Carl Larsson – Augusti – Kräftfångst

Augusti är skördemånaden och har 31 dagar. Dagarna är 15 timmar och 22 minuter långa. Solen löper uti Jungfruns tecken mellan den 14 augusti tills den 14 september. 


”Uti Jungfrun är det gott att avvänja barn och att bygga”


»Nu slår jag av bjugget =( bär) det hwita,
Och ser därtill om lien kan bita,
Jag dricker och äter bitter mat,
Och mättar mig av skön sallat
I denna månad skall man ingen läkedom bruka,
som är gjord af honung, ty det är i hundedagarne.
I Rötmånan wakta dig för mjölk och söt mat,
bitter spis skall man bruka,
också skall man icke dricka för mycket win»Hur blir vädret i Augusti?
Vädret kan bli lite hur som helst, det kan blåsa vilt ena dagen för att vara stilla nästa dag. Regn och åska är vanligt i augusti. Om nordanvinden blåser blir vädret stadigt, och om augusti är kylig blir september detsamma. Augusti är rötmånad (hunddagarna);

”Vindarna äro i denna månad föränderliga, åska och regnväder vanliga.
Nordanvind i augusti medför stadig väderlek.
Vad augusti ej kokar, lämnar september ostekt.
I denna månad ingår hunddagarna (rötmånaden)”


Dagar att beakta
sida_bondepraktikan-augusti-fundersam

Laurentiusdagen (den 10/8).
Kan betyda
1) en slaga (Nu kan den nya grödan tröskas),
2) ett halster,
3) halv eller hel man på halster (martyrredskap).

Laurentius är latin och kommer av ett ord som betyder ”lager eller lagerkrans”, förkortas till Lorenzo, Lorens, Lars eller Lasse. Laurentius var ärkediakon, det vill säga den förnämsta kyrkotjänaren, och allmose-utdelare hos biskop Sixtus II. På den fjärde dagen efter biskopens död blev han, dels på grund av sin tro, och dels på grund av att han inte ville överlämna kyrkans ägodelar, utlämnad åt bödlarna. De grymma bödlarna lade Laurentius på ett halster och stekte honom över en långsam eld, men det sägs att han gav inte vare sig tecken till smärta eller klagan. På denna dag firades sedermera S:t Larsmässa över hela den kristna världen. Här i landet blev Lars i synnerhet omtalad samt i målning och bildverk framställd. Lunds domkyrka är invigd till hans ära. I Linköping, Sigtuna, Visby, Uppsala, Enköping m.fl. städer har kyrkor kapell, altaren och gillen eller brödralag  funnits till hans ära. Är dagen vacker, betyder god höst. Om solen sken klart på Larsmäss 10/8 kunde man vänta sig en mild höst, men en sträng och besvärlig vinter.

Wårfrudag (den 15/8)
Olika betydelser;
1) en harv (nu är rätta såningstiden för höstsäden),
2) en krona,
3) ett krönt kvinnohuvud (syftar på Maria)

Denna dag firades förr till minne av Marias död och föregivna himmelsfärd. Hon påstås ha dött år 48, vid 63 års ålder. Om solen skiner klart denna dag, blir den påföljande veckan regnfri.

Bartolomeusdagen (den 24/8)
Kan betyda;
1) en humlestång (humlen är mogen och redo för skörd),
2) en kniv,
3) en fisk,
4) en krönt karl med kniv i handen,
5) ett  svärd(syftande på Bartholomeus avrättning)

Bartolomeus är hebreiska och betyder ”en krigares son”, förkortas till Barthold, Barthel, Bärtel, Bärtila. Den här dagen upphörde att firas med gudstjänst år 1772. Anledningen till firandet var att högtidlighålla minnet av Bartoholomeus eller Nathanael som var en av Jesu tolv lärljungar. Efter Jesu himmelsfärd begav sig B, först till Ostindien och förkunnade kristendomen, sedan till Armenien. Då han genom botandet av Armeniska konungens vansinniga dotter och flera andra underverks förrättande bevek denna regent jämte tolv städers innevånare att antaga den kristna läran, blev avgudaprästerna så uppretade att de genom konungens broder lät gripa honom, varefter han grymt torterades och avrättades med svärd.
Är dagen klar, bådar vacker höst.

Johannes Döparens dag/Johannes decollati dag (den 29 augusti)
1) en sol med en krycka(syftar på att dagarna blir kortare),
2) en hjort,
3) en bok,
4) ett svärd,
5) ett fat med ett huvud på,
6) en bröstbild med ett svärd över halsen,
7) ett avhugget huvud(Johannes halshuggning)

Av de söndagar som tillägnats Johannes döparen bevarades efter reformationen är endast hans födelsedag som enskild helgdag, d.v.s. midsommardagen den 24 juni. Festen har firats sedan början av 400-talet. Dess tidpunkt sammanhänger med uppfattningen att Johannes föddes sex månader före Jesus. Festens bibliska utgångspunkt är tidsangivelserna i Luk. 1:26 och 36. Frälsningshistoriskt visar Johannes döparens dag fram mot julen. Numera firar vi midsommardagen på den lördag som infaller närmast efter den 19 juni. Som namnet Johannes (Gud är nådig) också antyder förkunnade Johannes Guds nåderika godhet. Han predikade omvändelse, räddning och syndernas förlåtelse. Traditionellt har kyrkan firat också Johannes döparens dödsdag eller avrättningsdag den 29 augusti.


Om Trädgårdsskötsel
Köksträdgården och drivbänkar.
Föregående månads arbete fortsätter. Man bör vara särskilt uppmärksam på kålmasken, som skall förföljas och utrotas så snart den visar sig. Angående frösådd gäller samma som föregående månad. 
Fleråriga köksväxter som rabarber, gräslök, syra, dragon med mera delas och planteras om. Löksorterna tas upp, så snart bladen gulnar i topparna och läggs på en luftig vind till torkning. Man börjar samla in frö till köksväxterna. Så fort ett land, på vilket man skördat tidiga ärtor, rödlök eller liknande blir ledigt, skall man gräva upp det, för att det ogräs som eventuellt finns inte skall hinna sätta frö. Helst skall man också gödsla landet och gräva ner gödseln omedelbart efter skörd.

Fruktträdgården.
Åtgärderna under denna månad är i stort de samma som föregående månad. Jorden bör fortfarande hållas uppluckrad och fri från ogräs. 
På de fruktträd som okulerats under juli, skall man lossa förbindningen något. Grenar som är nedtyngda av frukt skall stöttas, och fallfrukt skall plockas bort för att förhindra att de larver som finns i denna utvecklas. Mot slutet av månaden kan man börja sätta ut sticklingar av vinbär, stickelbär med mera på kalljord. Hallonplantorna ses över och endast tre till fyra av de bästa rotskotten lämnas kvar på varje planta.

Blomsterträdgården och parken.
Under första halvan av månaden tar man sticklingar av såna växter som skall övervintra under glas,pelargonior, verbena med flera. Mångåriga blommor som liljor, pioner med flera delas och omplanteras mot slutet av månaden. De fleråriga växter som såtts på våren skall planteras på sina platser i trädgården. 
Barrträd kan planteras från mitten av denna månad till mitten av september månad. För övrigt gäller samma regler som i juli.

Krukväxter i rum och växthus.
Vattning av växterna skall minskas efterhand, och när luften blir sval, skall växterna vattnas och duschas på morgonen i stället för på kvällen. Vid ihållande regn bör man lägga ner krukor som står ute. 
De mera ömtåliga växterna skall flyttas in vid kall och regnig väderlek. Reseda kan man nu så för övervintring. Skall man plantera växter som stått i kalljord i krukor, så är denna månad den rätta tiden. Mot slutet av månaden skall man plantera hyacint och tulpanlökar i krukor, vilka skall ställas utomhus på en torr plats, täckta av ett femton till arton centimeter tjockt sand eller jordlager. Fröskörden skall påbörjas för att fortsätta hela hösten.


Givetvis är det inte slut än, man måste ha fler ingredienser för att kunna förutsäga vädret på ett korrekt sätt enligt bondepraktikan. Man måste veta vad det var för väder på juldagen. Läs mer om denna fantastiska historia här.

Annons