September enligt bondepraktikan

»Will tu weta huru thetta åhr skal gå til/
Så märck thenna effterföliande Lärdom wäl;»

Tagh ett Eeke Äple St. Michels Dagh/
Aff hwilket tu blifwer förfarin i tin Saak.
Är ther i Etter Koppar/ betyder itt ondt Åhr/
Hafwer thet Flugor itt medelmottigt tu får/
Är ther uthi Matkar thet betyder godt/
Är ther intet/ tå kommer wist Helsoot.

»Äre Eeke äplerne monga och tijdeligen komma/
Tå see hwad Wintren wil göra skada eller froma/
Medh myckin Sniö/ något för Jwl/
Ther effter må tu förwenta stoor Kiöld»

»Äre Eeke Äplene inwertes sköna/
Tå wil thet osz een godh Sommar röna/
Skönt Korn skal wäxa samma tijdh/
Som skal borttaga hungerens Strijdh»

Ȁre the inwertes fuchtigh/
Een wååt Sommar thet betyder wisselig.
Äre the magre/ tå bliffuer Sommaren heet.
Här hafwer tu aff Eeke Åplene godt beskeedh»


September, har sitt namn av det latinska ordet ‘septem’ som betyder sju eftersom denna månad var den sjunde i det gamla Romerska året. Den är dock den nionde i det Julianska året. Hösten börjar under denna tid och därför har den i Sverige av ålder kallats ”Höstmånad”.

Carl Larsson - September - Äppelskörden

Carl Larsson – September – Äppelskörden

September är som sagt höstmånaden. Månaden har 30 dagar. Dagen är 12 timmar och 40 minuter lång. Astrologiskt är det i Vågens tecken mellan den 14 september till och med den 14 oktober.


»Egidius han war een Abbodt wäl from/
Maria bleff född/ och ther näst Kosfet kom.
Ock Lambrecht söker fast effter Matthæum,
Mauritz sadhe medh List/
Nu kommer snart Michel wist»


Höstmånaden säger;
»Nu skall bonden sitt korn uttröska /
Och fiskaren fångar sillen den färska /
Swinefläsk jag gerna må äta /
Desslikes fåremjölk och getemjölk också /
I höstmånan är gott åderlåtande /
Vakta dig för varmt bad /
Man må och bruka örter och frukt, det är icke skadligt»


sida_bondepraktikan-september-korn

Korn


Hur blir vädret i september?
Bondepraktikan har helgarderat sig för september, 1-X-2.
Oväder i senare hälften av september efterföljs nästan alltid av starka stormar. Våt september ger torr oktober. Dimma på aftonen betyder regn på natten. Faller löven tidigt från träden, kan man vänta en vacker efterhöst och milt väder. Sena blommor i trädgårdarna båda vacker höst och lindrig vinter. En rik humleskörd, stark vinter och gott sädesår. När björkar och pilar länge behålla sitt löv grönt uppe i toppen, medan de tidigt fälla det på de nedre grenarna, kan man vänta tidig vinter och god vår. Oväder i september bebådar mycket snö i februari och mars samt ett gott sädesår. Åska i denna månad bådar ett fruktbart år.


Dagar att beakta
Egidii dag (den 1 september)
Olika betydelser;
1) en ullsax,
2) ett får (tid till fårens klippande),
3) en hjort,
4) biskopsstav eller biskopsmössa,
5) en båge

Egidii är grekiska och kommer av ett ord som betyder ”get eller killing”. Egedii var född i Aten av förnäm släkt. Efter föräldrarnas död delade Egedii ut sin egendom bland de fattiga och levde som eremit i Frankrike, men upptäcktes på en jakt av Karl Martell. Denne gjorde honom först till klosterföreståndare och slutligen till ärkebiskop i Rouen, omkr. år 715.
”Sådan väderleken är denna dag, sådan förbliver den över huvudtaget under hela månaden.”

Maria födelsedag eller Mormässan (den 8 september)
kan betyda;
1) en korg med frukt (frukten börjar att mogna),
2) en bistock (nu bör honungen bärgas),
3) en krona,
4) ett krönt huvud(syftar på Maria)

Mormässa firade förr hos oss mycket högtidligt till minne av Marias födelse. Även efter den Lutheranska lärans införande predikades det på denna dag.


Mattheus/Matsmässan
(den 21 september)

kan betyda;
1) en stövel,
2) ett ljuster eller en fisk (fiskleken på hösten),
3) en häst eller,
4) en ryttare (Hästmarknad),
5) en bock,
6) en ängel,
7) en yxa

Mattheus är hebreiska och betyder ”gåva” eller ”skänk”. Firades hos oss med gudstjänst till 1772 till minne av aposteln Mattheus en av Jesu tolv lärljungar. Han hade förut varit publikan eller tulluppbördsman och kallades även för Levi. Efter kristi himmelsfärd predikade han kristendomen i det Judiska landet och sedan begav han sig till Etiopien där han led martyrdöden. Det kvarvarande minnet av denna dag är den s.k. Matsmässomarknad som hålls i vissa städer.


Mikaelsdagen

1) en våg (höstmarknaden),
2) en basun (Michaelis strid med draken),
3) ett ljuster

Michael är hebreiska och betyder ”vem är såsom Gud”. Infaller på den 29 september och firas även då, om dagen är en söndag, i annat fall på nästkommande söndag. Festen skall först ha blivit införd mot slutet av 400-talet och har sitt namn efter ängeln Michael. Den firas därför att vi ska undervisas om de heliga änglarnas natur, ämbete och välgörningar mot oss och för att vi ska påminnas om hur vi bör förhålla oss om vi vill njuta deras beskydd. ”Mickelsmäss” var förr en stor högtid och firades så hos oss även efter den Lutherska lärans införande. Vid den tiden inföll flyttningstiden för tjänstefolket, som då hade sin s.k. ”frivecka” eller ”slankvecka” under viken de besökte sina föräldrar och anhöriga, lagade sina kläder och förlustade sig, innan de trädde i ny tjänst. 

Om denna dag blåser nordlig eller ostlig vind, blir vintern ej sträng. Mild vinter följer ock, om det regnar utan blåst på Mikael. Regnar det ej på denna dag tyder det på ett torrt nyår. Mycket ekollon vid Mikael-tiden bådar mycket snö vid jul och stark kyla efteråt. Är ekollonen vid denna tid tomma och våta, inträffar en mild vinter. Om flyttfåglarna ej drar sin kos före Mikael, betyder detta lindrigt väder, åtminstone till jul.


Om Trädgårdsskötsel
Köksträdgården och drivbänkar.
sida_bondepraktikan-september-radisa
Rädisor sås under höstmånaderna på bänk, så länge man anser att plantorna hinner utvecklas före frostnätterna. Ända fram till jul kan man ibland ha rädisor på bänk. Man kan även fortfarande sätta salladsplantor, men för alla dessa plantor så måste man täcka bänkarna med glasfönster och de får endast luftas vid mild väderlek. Lediga bänkar skall rensas från ogräs, och jorden skall läggas i högar. På kalljord kan man endast så spenat för övervintring. Huvudkålsplantor efter sådd i juli planteras ut på ett skyddat ställe.

Fröskörden fortsätter. Delning och omplantering av fleråriga växter skall också fortsätta. När rödlöken på vinden torkat skall den putsas, och då måste man se till att löken inte skadas. I Finland inträffar normalt de första svåra frostnätterna redan i mitten av september, varför man måste börja skörda köksväxterna nu och fram till oktober. De växter som är mest känsliga för frost skördas givetvis först som turkiska bönor, mejram, timjan, huvud, Savoy, och brysselkål samt rödbetor. De härdigare är morötter, palsternackor, purjo, selleri, persilja med flera. Vitkål bör stå ute så länge som möjligt. Omedelbart efter skörd skall landet rensas från ogräs.

Fruktträdgården.
sida_bondepraktikan-september-fruktI denna och nästa månad skall man skörda frukten, då man får se till att frukten plockas och inte skakas ner från trädet, och att frukten hanteras ytterst varsamt. Sommarfrukt, framförallt päron bör skördas sex till åtta dagar innan den är mogen, vinterfrukten får sitta kvar till strax före de första frostnätterna. Fallfrukten skall tas bort varje dag, annars spriden den lätt larver, fallfrukt går utmärkt att använda till sylt och saft.

Tjärkransar skall anbringas i mitten av september på träden till skydd mot frostfjärilen, och skall hållas klibbiga hela hösten genom att strykas med tjära.

Plantering av träd och buskar skall göras i senare halvan av månaden och bör vara avslutad i södra och mellersta Finland i mitten av oktober och på åland i slutet av oktober. Plantering av fruktträd bör på hösten endast ske på höglänt lucker sandjord.

På annan jord är det bättre att plantera på våren under april månad. Svaga fruktträd och buskar skall gödslas nu eller i oktober. Sättning av sticklingar avslutas under september.

Frö från träd och buskar skall samlas in i den mån de är mogna.

Blomsterträdgården och parken.
sida_bondepraktikan-september-park
Blomsteranläggningarna skall skötas och gräsmattorna skall klippas som tidigare. Fleråriga växter, särskilt alla slags lökväxter, som till nästa år skall blomma på kalljord, skall planteras ut. Plantor som skall övervintra under glas, flyttas så småningom in i växthus.

Scharlakanspelargonior planteras i krukor och sätts in innan frosten skadar bladen, och skall förvaras i ljust och tämligen varmt och torrt rum. Övriga blommor som dahlior, gladiolus, med flera vilkas rötter skall förvaras på frostfritt ställe kan stå ute tills bladen börjar bli frostbitna, då de omedelbart skall tas upp.

Plantering av träd och buskar skall ske från slutet av september till mitten av oktober, ömtåliga arter som pil och poppel skall helst planteras på våren i april.

Barrträd skall planteras under maj och augusti.

Krukväxter i rum och växthus.
Under månadens första del flyttas efterhand de krukväxter som under sommaren stått ute i fria luften in, De mest härdiga sorterna som törnrosor, lagrar, cypresser med flera får stå ute till nästa månad. Likaså skall man nu plantera de växter som växt på friland, lökväxter med flera, som är avsedda att drivas inomhus under vintern. Att plantera om krukväxter nu bör undvikas.

De smärre krukväxtplantor som står kvar i drivbänk kan stå kvar till nästa månad, om de skyddas mot frost. Före man flyttar in växterna skall drivhuset repareras och rengöras mycket noga.

Vattningen av krukväxterna skall minskas efterhand, att skugga mot sol behövs inte, vid mild väderlek bör kallhusväxterna luftas både dag och natt. I varmhuset skall man under denna och nästa månad hålla en temperatur på femton till arton grader.


Givetvis är det inte slut än, man måste ha fler ingredienser för att kunna förutsäga vädret på ett korrekt sätt enligt bondepraktikan. Man måste veta vad det var för väder på juldagen. Läs mer om denna fantastiska historia här.

Annons