Gärdesgårdstaxan förr

Ibland kan man hitta små noteringar bland de gamla pappiren, som är högst intressanta om man nu skulle ha intresset och funderingar om vad folk hade för sig förr i tiden. Blodigt allvar bland grannar var bland annat att man brukade roa sig med att stämma varandra inför Tinget; korna hade gått på fel sida någons hâggål, någon hade blivit ärekränkt och förolämpad, någon hade gjort en piga med barn, samt att folk inte hade koll på sina stängen och stängsel, var vanligt förekommande saker.


Olof Nilsson är mormors morfars morfars bror till Peter

”År 1794 den 11 Juni, har till fullgörande af Konungens Representative Befallningshafvandes afgifvne förordnande under den 3dje [oläsbart] aprill, under kvefne Commistisjions Lantmätare sig uti Tolleby Nedergården [oläsbart] belagd uti Götheborgs och Bohus Län Tjörns Härad och Stenkyrko Sockn för af å den till detta hemma och Tolleby Öfvergården hörande Kohage, laga storskiftesdelning emellan följande vid förrättningen närsvarande jordägare …fälla, nämnligen för Nedergården 1 helt krono Skatte Båtsmanshåll,…”


 

…”Alla gärdesgårdarne omkring denna Kohage, skola af samtelige Jordägarena med samlad hand upprättas och i Stånd Sättjas innan någon af dem far tillträda och nyttja, dels efter delningen nu tillfallande hagen, och vare dels utom enligt åboernas skrifteliga förening den eller de som här ute undanlåter sina skyldigheter till 5 Riksdaler böter förfallen…”

-Lantmäteristyrelsens arkiv, Stenkyrka socken, Tolleby nr 1-4 – Storskifte 1794, akt N106-65_3


Det är bra (?) att ha ett redigt arkiv

Tänk om resten utav de ursprungliga gårdar och släkten funnit kvar, och man hadekunnat lämna en fordran på icke utbetald avgift för att folk är lata och inte bygger upp hâggårln [stengärdesgården] efter sig.  Ja jefwlar…


Riksens Ständers Bank
(Riksbanken) började ge ut sedlar med riksdaler 1777. Dessa riksdaler hade ett annat värde än riksdaler riksgäld och benämndes riksdaler banco. På en riksdaler banco går det 48 skilling banco.

5 riksdaler banco var bötesbeloppet årligen på om man inte gjorde rätt för sig och såg till att sköta sin hâggålrd. Om man skulle beräkna år 1794 års penningvärde mot år 2018, skulle 5 riksdaler banco motsvara 1633 kronor (mätt med konsumentprisindex). Det hade vart härligt att kräva att få utbetalt 224 års fordran från tre grannar.

Det hade blivit 1,097,376 kronor, exklusive ränta….

 

Annons