Hämtade hässjestolpar- och störar.

»Stör»
Den för »hässjning» och »kräkning» använda »stören», förfärdigas bäst av unggranar av lämpliga dimensioner. Största diametern på Stören bör ligga mellan 3,5 och 7 cm, längden bör vara 2,70 m färdigvässad. Stören barkas väl samt vässas i båda ändar. Skall Stören enbart användas till hässjor, är givetvis vässning i övre ändan överflödig. Stör för såväl skylning av säd, krak-stör, som för hägnad, gärdsgårdsstör, göras mest av unga granar. Gammalt dagsbeting för en van arbetare var rensning och vässning av 100 par stör, vilket numera knappt torde nås. För ett »hjälphjon» eller »rotehjon» tordes 45-50 par störar uppnås för att räknas som ett fullgott dagsverke.
»Idioter» bör icke användas till störvässning ity skarpa verktyg finnas närvarande.


»Hässja», landtbr.,
ställning för upphängning af säd och stråfoder till lufttorkning. I norra Sverige brukas allmänt stånghässjor, bestående af »hässjestolpar», gubbar, som nedsättas i marken i rad, hvarefter i dessa fästas pinnar, och på dem läggas »hässjestänger», ron, på hvilka gräset upplägges.
Fortsätt läsa

Hässja, höstack, volme, såte…

>> hesja >>,
a) torka, genom en stark och långvarig torka, i synnerhet af vinden;
b) torka starkt, genomblåsan, på häsja torka ärter, hö
c) hässje-sta(d), n. stöd, lång spira, hvarmed häsjor stödas, så att de ej må störtas af storm.

>> Vålm >>,
hopräfsad, kägelrund hög af hö.
Såte, hopräfsad hög af hö, större än en vålm.

>> Såta, såte >>;
hoprafsad hög af hö (vid höbergning), så upplagd att han kan köras hel till ladan…såtan gå på ett lass. Vid höbergningen skjutes tillsamman af strängen en famn full, som kallas en kämna, f.; 3 kämnor utgöra en vålm, 2 vålmar ett såtan och 4 såtan ett lass.

>> Volme, höstack >>
är en hötorkningsanordning med en upprätt stör eller ställning på vilken hö läggs upp för torkning. Hö som ligger på volmen är volmat. Volme är också benämningen på hela anordningen och det hö som ligger på densamma.


För ett tag sedan slog jag lite gräs i Wiggos hage som jag hade tänkt häjssa på gammalt vis. Ikväll blev det av. Efter att ha volmat ihop höet skapades tre såtan (såte). Störarna hade jag hämtat hos svärfar. Troligen gjorda av gran med en störlängd på 2,20 – 2,40 cm. Grövre i ena ändan och spetsiga i båda ändar.

I Västsverige används uttrycket såte (hösåta) och det är viktigt är att en volme har ett ansat och välvårdat yttre. Inte på grund av utseendemässiga skäl utan för att regn lätt ska kunna rinna ned utefter ytan och inte tränga ner i höet och därmed förorsaka fukt- och mögelskador.


20150801_1 20150801

Vi gör en långhässja


»Hässjorna»
göras antingen af stänger, hvilande på »hässjestolpar» eller linor, snodda om och spända mellan störar. Stånghässjorna kunna göras antingen dubbla eller enkla.Vid hässjning på linor går man till väga sålunda: Man nedstöter 5 eller 9 krakstörar i marken på ett afstånd af 1,2-1,5 meter från hvarandra, med iakttagande af att de yttersta störarne få 60-70° lutning utåt. På den ena ytterstören fastgöres linan omkring 0,5 m. från marken, därefter slår man henne ett hvarf om närmaste stör på samma höjd o. s. v., tills man kommit till den andra ytterstören, där linan fastgöres. Så pålägges fodermassan 0,4-0,5 m. tjockt. Då första hvarfvet är fylldt, utspännes ett nytt hvarf lina o. s. v., tills alla 4 hvarfven äro utspända och hässjan färdig. Vid linans omläggning om störarne bör man tillse, att hon ej kommer att ligga i kors, ty i så fall kan hon brista af genom spänningen. hessjaPå dessa hässjor kan klöfverhö hänga huru länge som helst utan att taga minsta skada.Sådana här fina och trevliga dagar när vi gör något ihop så tänker jag alltid på Vilhelm Moberg.
”Du ska alltid tänka: Jag är här på jorden denna enda gång! Jag kan aldrig komma hit igen! Och detsamma sa Sigfrid till sig själv:

Tag vara på ditt liv!
Akta det väl!
Slarva inte bort det!
För nu är det din stund på jorden!