Jultomten har anlänt!

20151224_072849621_iOS

»Jul»,
kristenhetens förnämsta högtid, firas till minne af Jesu födelse. Ordet jul är af omtvistadt ursprung. Enligt A. Braunschweiger skulle ordet vara enbiform till sv. hjul (hjulet var vintersolståndets symbol). Ihre framkastar emellertid den förmodan, att det möjligen härstammar från angls. géol, som stundom betecknar månaden december. Denna åsikt delas af senare tiders forsakre. Grundbetydelsen af det angls. geohol, géol är ”glädje”, ”skämt”, ”upptåg”, och ordet är besläktadt med lat. jocus, skämt, hvadan jul alltså skulle beteckna festen som ett slags saturnalier (se nedan). Den svenska julhögtiden ingår 24 dec. (julaftonen) och afslutas 6 jan. (trettondedagen). Förr varade julen t. o. m. 13 jan. (tjugondedagen, Knuts dag; däraf det gamla uttrycket ”Tjugondag-Knut kör julen ut”) och räknade då flera helgdagar än nu (helgdagarna 3:e-dag och 4:e-dag-jul m. fl. afskaffades genom k. förordn. 4 nov. 1772).

Fortsätt läsa

Annons

Göra färdig släden, 75 år senare.

»Släd-don»
ett fordon på medar, af hvilket flera olika typer finnas som används, då snön hindrar hjulfordon att komma fram. Den egentliga släden har på undersidan af fordonets s. k. korg fastgjorda medar af järn eller trä, som i senare fallet vanligen äro försedda med järnskenor. Det  ursprungliga åksläddonet liknade troligen lapparnas »ackja». För timmertransport o. d. nyttjas i Sveriges nordliga skogsbygder fortfarande släddon af enklaste slag  vid mycket dåligt slädföre, dvs. då snölagret är så tunt, att medarna skära igenom  snön, användas oskodda medar af trä, men vanligen är trämeden försedd med järnskenor, och ofta göres meden helt af järn. Då terrängsvårigheterna äro så stora, att man ej kan komma fram.


Vi lyfte ner släden som morfar påbörjade på tidigt 1940-talet. Släden blev aldrig riktigt klar på grund av morfars tjänstgöring under andra världskriget. Idag gjorde vi färdigt släden, först blåste vi rent ordentligt med tryckluft och en helskrubbning me vatten och såpa löste skiten som var klar. Färg fanns i förrådet och släden målades i grönt, svart och rött. Medarna skoddes med järn som hämtades från en plåtslagare. Tanken är att barnen ska få åka i den om det blir snö till jul.