Hämtade hässjestolpar- och störar.

»Stör»
Den för »hässjning» och »kräkning» använda »stören», förfärdigas bäst av unggranar av lämpliga dimensioner. Största diametern på Stören bör ligga mellan 3,5 och 7 cm, längden bör vara 2,70 m färdigvässad. Stören barkas väl samt vässas i båda ändar. Skall Stören enbart användas till hässjor, är givetvis vässning i övre ändan överflödig. Stör för såväl skylning av säd, krak-stör, som för hägnad, gärdsgårdsstör, göras mest av unga granar. Gammalt dagsbeting för en van arbetare var rensning och vässning av 100 par stör, vilket numera knappt torde nås. För ett »hjälphjon» eller »rotehjon» tordes 45-50 par störar uppnås för att räknas som ett fullgott dagsverke.
»Idioter» bör icke användas till störvässning ity skarpa verktyg finnas närvarande.


»Hässja», landtbr.,
ställning för upphängning af säd och stråfoder till lufttorkning. I norra Sverige brukas allmänt stånghässjor, bestående af »hässjestolpar», gubbar, som nedsättas i marken i rad, hvarefter i dessa fästas pinnar, och på dem läggas »hässjestänger», ron, på hvilka gräset upplägges.
Fortsätt läsa