I älgtiden

I älgtiden
”Han kommer hvar natt till en havrevret;
från torpet man sett hvar han betar,
den väldige best, som med svett och förtret
jag fåfängt om dagen letar.

Nu sover all nejden* i fullmånens flor,
men brinnande vakar min lystnad.
Vid diket, där frodiga pilhäcken gror,
jag väntar i vindlös tystnad.

Fortsätt läsa

Annons

Älghornen upphängda

>> Högdjur, jaktv >>.,
vissa slag af villebråd, i synnerhet hjortdjur (älg, kronhjort och rådjur), hvarå jakten vajit konungen och frälsemännen uteslutande eller företrädesvis förbehållen. Redan östgötalagen (af-fattad omkr. år 1290) förklarade rådjuret vara ”konungs djur”; under 1400-talet började man hänföra hjorten till samma kategori, och på 1500-talet fördes äfven älgen dit. Under Vasaättens tid benämndes dessa djurarter konungens ”fridkallade djur”. I Sverige har denna klassindelning af villebrådet strängast vidmakthållits under senare hälften af 1600-talet, med det undantag, att älg, hjort och rådjur i de mindre bebyggda landskapen då fingo, i laglig tid, jagas af allmogen. Också i af seende på rapphönsen gällde under sistnämnda tid det särskilda jaktprivilegiet. Ehuru detta privilegium formligen upphäfdes genom skatteköpsförordningen af 1789, efter hvilken tid hvarje jordegare hade rätt att å egen mark jaga högdjur, kvarstod dock denna benämning i jaktstadgan af 1808, hvarest den då afsåg sådant mera betydande villebråd, som företrädesvis borde sparas och hvars jagande under förbjuden tid eller å förbjuden mark medförde strängare ansvar. Till högdjur räknades i nämnda jaktstadga älg, kronhjort, dofhjort, rådjur, vildren och svan, hvilka utgjorde den s. k. ”stora jakten”. För öfrigt har man i de flesta europeiska länder, i synnerhet där länsväsendet härskat, iakttagit samma rangskillnad mellan villebrådsarterna och hållit på denna dess strängare, ju mer aristokratiskt utbildadt samhällsskicket varit.


Under 2011 års älgjakt fällde jag en älgtjur. Och nu har hornen äntligen kommit upp på väggen i uterummet på gårn. Jag tog en ekbit som jag oljade och beställde en liten skylt med årtal och plats där älgen blev fälld.

Fortsätt läsa

Wiggos femte älgjakt

I år ville Wiggo sitta på pass medans pappa var i skogen.
Han fick sitta på sin stolryggsäck på farmors farstutrappa med bössan i knät och spana över åkrarna och hagarna framför huset. Efter att vi åkte hem och vilade en stund så åkte vi upp i skogen och grillade med de andra i jaktlaget. Wiggo fick sitta hos Holger i ett av tornen (på marknivå) och ibland så fick han prata i kom-radion om han sett något intressant.

Älgjakt 2015

Fantastisk morgon och jag har en fantastisk förskylning.

Jag smög upp och satte mig i Wiggos hage en liten stund tills jag fick bege mig hem och VABBA. I vanlig ordning var det mycket gott om älgspår efter både ko och kalv, men även en riktigt stor tjur. De hade betat bra på havren – vet inte om det är någon idé att tröska den – och ätit upp nästan all frukt på vildaplarna.

Nåväl, gott att vara ute en stund och gott att älgarna verkar har det bra i skogen. Hann t om göra lite frukost.

20151012_062553467_iOS 20151013_062056727_iOS